คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เผยเเพร่เมื่อ 2313 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3.สาขาวิชาพืชศาสตร์
4.สาขาวิชาการประมง
5.สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
6.สาขาวิชาสัตวศาสตร์