คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยเเพร่เมื่อ 2890 เข้าชม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– (แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)
– (แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอกนิกส์)
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต
– (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
– (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
– (แขนงเทคโนโลยีโยธา)
– (แขนงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)