คณะวิทยาการจัดการ

เผยเเพร่เมื่อ 3519 เข้าชม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– (แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร)
– (แขนงวิชาการตลาด)
– (แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)
– (แขนงการจัดการโลจิสติกส์)
2.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1.สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต
1.รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
1.สาขาวิชานิเทศศาสตร์