คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ 4586 เข้าชม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3.สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
4.สาขาวิชาการท่องเที่ยว
5.สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
6.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1.สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1.สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
1.สาขาวิชาดนตรี
2.สาขาวิชาศิลปกรรม