คณะครุศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ 10632 เข้าชม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1.สาขาวิชาภาษาไทย
2.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.สาขาวิชาสังคมศึกษา
5.สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7.สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
8.สาขาวิชาฟิสิกส์
9.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
10.สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
11.สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
12.สาขาวิชาพลศึกษา
13.สาขาวิชาเคมี
14.สาขาวิชาประถมศึกษา