คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยเเพร่เมื่อ 3559 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.สาขาวิชาเคมี
2.สาขาวิชาฟิสิกส์
3.สาขาวิชาชีววิทยา
4.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.สาขาวิชาคณิตศาสตร์
7.สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
8.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
9.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม